Today is 2021-8-3, Welcome to the web 子墨汉语 ZIMO Chinese 上海子墨国际文化传播有限公司 Website: zimochinese.com

Chinese international

Realization of Chinese international education tec

Daily languages

购物 Shopping

Font Size: [Big][Mid][Small] 2016-5-21    Views: 2346    

1Wǒ  xiǎng  mǎi  yīzhāng  chéng shì  dì tú.

         我    想     买     一张      城  市  地图。

          I want to buy a city map.

2Duō shǎo  qián

         多少       钱?

         How much?

3Pián yì  diǎn ér  ba

         便宜     点儿    吧!

         Can it be more cheaper?

4Wǒ  yào  zhè ge 。

          我    要    这个。

          I want this.

5Néng  shuā kǎ ma

         能       刷卡   吗?

         Can I pay by credit card?

6Wǒ   mǎi    le    yī guàn    lóng jǐng chá.

         我     买     了     一罐         龙井茶。

         I bought a bottle of Longjing Tea.

7Qǐng  bǎ    nà ge   ná gěi  wǒ  kàn kan.

          请     把     那个    拿给   我    看看。

          Please show me that one.

8Wǒ   kě yǐ  shì yī shì  ma

          我    可以    试一试   吗?

         May I have a try?

9Shì yī jiān  zài  nǎ lǐ

          试衣间      在   哪里?

          Where is the fitting room?

10Qǐng  bāng  wǒ  bāo  yī xià.

          请      帮    我   包   一下。

          Please pack it for me.

Return
Print
[Top]

Home

About Us

Curriculum

App Download

News

Organization

Famous Teacher

Contact Us