Today is 2021-8-3, Welcome to the web 子墨汉语 ZIMO Chinese 上海子墨国际文化传播有限公司 Website: zimochinese.com

Chinese international

Realization of Chinese international education tec

Daily languages

旅行 Travel

Font Size: [Big][Mid][Small] 2016-5-21    Views: 2648    

1Qǐng wèn zuì   jìn  de   dì tiě zhàn   zài   nǎ lǐ

             请问,     最     的     地铁站     在    哪里?

        Excuse me, where is the nearest subway station?

2Wǒ  xiǎng  qù  dōng fāng  míng zhū

           我           东方       明珠。

          I want to go to the Oriental Pearl Tower.

3Rén mín  guǎng chǎng  zěn me  zǒu

             人民           广场       怎么    走?

         How can I get to the People's Square?

4Shī fù  wài tān

           师傅,   去   外滩。

         Bring me to the Bund, please.

5Xīn tiān dì   zhè lǐ  jìn  ma

           新天地     离  这里    吗?

        Is Xintiandi far from here?

6Zài  nǎ lǐ  zuò  guān guāng bā shì

           在   哪里   坐     观光巴士?

       Where can I take the sightseeing bus? 

7Zuì jìn de  chāo shì  zài   nǎr

          最近的      超市     在   哪儿?

        Where is the nearest supermarket?

 8Wǒ  xiǎng  dǎ chē.

          我   想     打车。

         I’d like to take a taxi.

 (9Zhècì  lǚ chéng  jiāng  xūyào  duō cháng  shí jiān

             这次   旅程      将     需要    多长       时间?

         How long does it take for the trip?

 10 xiǎng  tuō yùn  xíng li.

             我     想     托运     行李。

            I want to check in my luggage.

Return
Print
[Top]

Home

About Us

Curriculum

App Download

News

Organization

Famous Teacher

Contact Us