Today is 2021-6-18, Welcome to the web 子墨汉语 ZIMO Chinese 上海子墨国际文化传播有限公司 Website: zimochinese.com

Chinese international

Realization of Chinese international education tec

Daily languages

会面 Meeting

Font Size: [Big][Mid][Small] 2016-5-21    Views: 2571    

(1)Nǐ hǎo


         你 好!


        Hello!


(2)Wǒ jiào mǎ lì yà ,wǒ shì měi guó rén。


          我   叫  玛利亚,  我 是   美国人。


          My name is Maria. I am American.


(3)Wǒ lái  jiè shào  yī xià ,zhè shì jié kè 。


          我  来   介绍     一下,  这  是 杰克。


          Let me introduce. This is Jack.


(4)Wǒ de shǒu jī hào mǎ shì yāo-sān-bā-èr-sì-wǔ-liù-qī-jiǔ-líng-yāo。


          我  的 手机    号码  是13824567901。


           My cellphone number is 13824567901.


(5)Nín  guì  xìng ?


         您    贵   姓?


         Can I have your (sur)name?


(6)Hěn  gāo xìng   rèn shi  nǐ !


         很   高兴  认识  你!


         Nice to meet you!


(7)Zhè shì     wǒ    de   míng piàn.


          这  是      我     的    名片。


          This is my name card.


(8)Hǎo  jiǔ    bú jiàn    le ,   nín     hǎo   ma?


             好久         不见      了,    您      好    吗?


           It's been a long time sine we met last time. How are you?


(9)Nín   qī zi   hǎo    ma?


         您    妻子    好     吗?


        How is your wife?


(10)Tā   hěn hǎo , xiè xie.


          她    很好,     谢谢。


          She’s fine, thanks.

Return
Print
[Top]

Home

About Us

Curriculum

App Download

News

Organization

Famous Teacher

Contact Us