Today is 2021-2-27, Welcome to the web 子墨汉语 ZIMO Chinese 上海子墨国际文化传播有限公司 Website: zimochinese.com

Chinese international

Realization of Chinese international education tec

Daily languages

银行 Bank

Font Size: [Big][Mid][Small] 2016-5-21    Views: 2379    

1Nǐ hǎo  yào  huàn  rén mín bì

          你好,     我   要    换     人民币。

       Hello, I want to exchange for RMB.

2Nǐ hǎo  xiǎng   qián

          你好,    我      取   钱。

          Hello, I want to draw some cash.

3Z shì   de  hù zhào

           这    是  我    护照。

       This is my passport.

4Zài  zhè lǐ  qiān míng  ma

        在    这里   签名      吗?

        Shall I sign here?

5Qǔ kuǎn jī  zài  nǎ lǐ

          取款 机     在   哪里?

         Where is the ATM?

6Huì lǜ  shì  duō shǎo

          汇率    是    多少?

        What's the exchange rate?

7Duì huàn  huò bì  xū yào  shōu fèi  ma

         兑换       货币    需要     收费     吗?  

          Do you charge for currency exchange?

8Zuì jìn de  yín háng  zài  nǎ lǐ

         最近的       银行     在  哪里?

        Where is the nearest bank?

9Kě yǐ  gěi   xiǎo piào  ma

         可以   给   我   小票      吗?

         Could you give me a receipt?

10Nǐ hǎo  xiǎng  kāi tōng  wǎng shàng  yín háng.

           你好  ,我   想     开通       网上         银行。

          Hello, I’d like to open an E-bank.


Return
Print
[Top]

Home

About Us

Curriculum

App Download

News

Organization

Famous Teacher

Contact Us